ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

                ชื่อโรงเรียนสันติวิทยา  ที่ตั้ง 46 หมู่ที่ 19  ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   โทรศัพท์ 053-713-300  โทรสาร 053-713-497 

e-mail address: Santivithaya@hotmail.com     
website: www. Santivithaya.ac.th    

          ได้รับอนุญาตจัดตั้งที่ ชร.51/2089 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2512  เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 13.5 ตารางวา   เขตพื้นที่บริการ : อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอ   เวียงชัย อำเภอเชียงรุ้ง อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอแม่สรวย อำเภอพาน อำเภอแม่ฟ้าหลวง กิ่งอำเภอดอยหลวง จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงใหม่

          เชียงรายในอดีตมีสภาพเป็นป่า ห่างไกลความเจริญ เจ้าหน้าที่และชาวนาที่เป็นคาทอลิกได้ขอให้พระสังฆราชแบร์นาร์ด ลากอต ขยายโบสถ์ในบริเวณนี้ เพื่อความสะดวกในการประกอบศาสนกิจ พระสังฆราชมอบหมายให้คณะสงฆ์เบธาราม โดยมีบาทหลวงลูซซี ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในการช่วยประสานงานจัดหาที่ดินในจังหวัดเชียงราย โดยทำการคัดเลือกจาก 5 แห่งและเลือกได้ที่ดินผืนปัจจุบันเพื่อสร้างโบสถ์ 

          พ.ศ. 2509 (ค.ศ.1966)  เริ่มมีการสร้างโบสถ์ โดยมีบาทหลวงลองไดซ์ดูแลรับผิดชอบ  ได้เปิดศูนย์ตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นการให้การศึกษาด้านอาชีพแก่สตรี 15 คน โดยมีซิสเตอร์คณะมารีอาบัมบีนา จำนวน3 ท่านมาช่วยดูแลศูนย์ หลังตั้งโบสถ์บาทหลวงลูซซีได้อัญเชิญพระนามของพระนางมารีย์เป็นองค์อุปถัมภ์โดยให้ชื่อว่า วัดพระแม่บังเกิด

          พ.ศ.2511 (ค.ศ.1968)  บาทหลวงอาริอัลโด อูร์บานีได้รับหน้าที่ต่อจากคุณพ่อลองไดซ์  ทำหน้าที่เป็น    พ่อเจ้าวัด

          พ.ศ.2512 (ค.ศ.1969)  บาทหลวงอาริอัลโด อูร์บานี ได้สร้างโรงเรียนโดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนสันติวิทยาและอัญเชิญพระนางมารีย์ พระมารดาของพระเยซูเจ้า เป็นองค์อุปถัมภ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้การอบรม สั่งสอนแก่กุลบุตรกุลธิดาชาวเชียงรายและให้โอกาสเด็กชาวเขาและเด็กยากจนได้เรียนหนังสือโดยมีโรงเรียนเปิดอยู่ใกล้บ้านของเขา  เริ่มแรกเปิดสอนตั้งแต่ ชั้น ป.1-4   ตามใบอนุญาต  ที่ชร.51/2089   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ.2512        มีนักเรียนระยะแรก 150 คน  มีครู 5 คน โดยมีนายวินัย  รักมนุษย์เป็นครูใหญ่คนแรก ทำพิธีเสกอาคารเรียนโดยพระสังฆราช     ลูเซียน ลากอสต์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ทำการเปิดป้ายอาคารเรียนโดยนายจุมพล โภคกุล นายอำเภอเมืองเชียงราย  

          พ.ศ.2519 (ค.ศ.1976) นายประยูร วิจิตรวงศ์ เป็นครูใหญ่

          พ.ศ.2521 (ค.ศ.1978) บาทหลวงอาริอัลโด อูร์บานี ได้พัฒนาโรงเรียนสันติวิทยาด้วยการสร้างอาคารใหม่  1 หลัง เพื่อเปิดแผนกอนุบาล สร้างหอพักนักเรียนประจำอีก 1 หลัง เพื่อเป็นที่พักสำหรับเด็กชาวเขา       เขต  แม่สาย แม่จันและเชียงแสนมาพักได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในรูปของการศึกษาแบบสงเคราะห์ (ค่าเล่าเรียน,เสื้อผ้า,ที่พัก,อาหารและหนังสือเรียน) จัดตั้งศูนย์ตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงเรียนเพื่อหญิงสาวทั้งชาวพื้นราบและชาวเขาที่ขาดโอกาสได้เรียน  เพื่อไปประกอบเป็นอาชีพและเพิ่มชั้นเรียนขึ้นทุกปีจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามใบอนุญาตเลขที่ 3/2521

          พ.ศ.2526 (ค.ศ.1983) เปิดระดับอนุบาล 1-3 ตามใบอนุญาตเลขที่ 19/2526  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2526

          พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990) พระสังฆราชยอแซฟสังวาลย์   ศุระศรางค์ ประมุขสังฆฆณฑลเชียงใหม่ ได้เชิญคณะภคินี เซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร  มาช่วยบริหารงานในโรงเรียน และได้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียน  บาทหลวงสมควร ป้องศรี เป็นเจ้าอาวาสวัด  นายวชิรา นามบุญ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน   เซอร์เจมมา รจนา หล่อวณิชย์ เป็นครูใหญ่ 

          พ.ศ. 2534 (ค.ศ.1991) เซอร์ราฟาแอล สุคนธา  พิทักษ์พูลสิน เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ 

          พ.ศ. 2536 (ค.ศ.1993) โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

          พ.ศ. 2537 (ค.ศ.1994) เซอร์เทแรส วาริณี วนาโรจน์สุวิช เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

          พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) บาทหลวงธงชัย  สุวรรณใจ เป็นเจ้าอาวาสและผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต            เซอร์เทเรซา เกื้อกูล รัตโนภาสเป็นผู้จัดการและครูใหญ่  ได้สร้างอาคารเรียน 4 ชั้นจำนวน 1 หลัง ให้ชื่อว่า “อาคารปีติมหาการุญ

          พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001) บาทหลวงธงชัย สุวรรณใจ เป็นเจ้าอาวาสและผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต        เซอร์เทเรซา เกื้อกูล รัตโนภาสเป็นผู้จัดการและครูใหญ่ได้ก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้นเพิ่มขึ้นอีก 1หลัง ให้ชื่อว่า “อาคารวันทามารีย์”  เพื่อรองรับนักเรียน ที่มีจำนวนมากขึ้นในทุกปี

          พ.ศ.2546 (ค.ศ.2003) บาทหลวงวิจิตต์  แสงหาญ เป็นเจ้าอาวาสและผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต       เซอร์แอนนีวารี  สนเจริญ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับก่อนประถมศึกษา มีคุณภาพระดับดีมาก  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ มีคุณภาพระดับดี

          พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004) ได้ขยายหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 สาย สายศิลป์คำนวณ และสายศิลป์ภาษาธุรกิจ (บัญชี คอมพิวเตอร์ ภาษาจีน)  ตามใบอนุญาตเลขที่ 150/2547 ลงวันที่ 29 มกราคม 2547

          พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005) ได้เพิ่มหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามใบอนุญาตเลขที่ 074/2548 ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 และได้เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กที่ 81/2548  อายุ 2 ปี ถึง 3 ปี     ชื่อว่า เนิร์สเซอรี่สันติวิทยา   ลงวันที่ 19 เมษายน 2548 จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ลงนามโดยนายวรชัย อุตตมชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

          พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006) บาทหลวงสมพร เส็งเจริญ เป็นเจ้าอาวาส และผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต             เซอร์แอนนี วารี สนเจริญ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ ได้เปิดโครงการเรียนเสริมภาษาอังกฤษ (Intensive) มีการจัด        การเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ 

          โรงเรียนได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก”  และโรงเรียน  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา มีคุณภาพระดับดีมาก และระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา มีคุณภาพระดับดี

          พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007)โรงเรียนได้รับรางวัล “สถานศึกษาพอเพียง”

          พ.ศ.2551(ค.ศ.2008)โรงเรียนได้รับรางวัล  “สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา

 ขนาดเล็ก”

          พ.ศ.2552(ค.ศ.2009) บาทหลวงไวยากรณ์  สุขสวัสดิ์เป็นเจ้าอาวาสและผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและเซอร์แอนนี วารี สนเจริญ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน ตามคำสั่งแต่งตั้งที่ ลส. 277/52  

          พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010) ได้ขยายหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 3 สาย คือ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สายศิลป์คำนวณโปรแกรม 1(คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) สายศิลป์คำนวณโปรแกรม 2 (คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ธุรกิจและคอมพิวเตอร์)  ตามใบอนุญาตเลขที่ 44/2553  และได้ก่อสร้างบ้านพักผู้บริหาร  จำนวน 1 หลัง สร้างอาคารตึกอำนวยการ เซอร์แอนนี วารี สนเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลเชียงใหม่ ตามคำสั่งแต่งตั้งที่ ชม.027/2553

          พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) บาทหลวงพงษ์ศักดิ์  นารินรักษ์  เป็นเจ้าอาวาสและผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและเซอร์แอนนี วารี  สนเจริญ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) ได้ปรับการบริหารจัดการหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเป็นการเตรียม         ความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถวางแผนอนาคตของตนตามความถนัด ความสนใจและต่อยอดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  สายศิลป์คำนวณโปรแกรม 1(คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) สายศิลป์คำนวณโปรแกรม 2 (คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ธุรกิจและคอมพิวเตอร์) และได้เพิ่มหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ตามใบอนุญาตเลขที่ 61/2555  ลงวันที่ 18 มกราคม 2555  และได้เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3)ตามใบอนุญาตเลขที่ 65/2555 ลงวันที่ 27 มกราคม 2555  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนได้รับรางวัล “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา 2554”   และโรงเรียนได้รับ     การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย   มีคุณภาพระดับดีมาก  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  มีคุณภาพระดับดี

          พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013) โรงเรียนได้พัฒนาด้านวิชาการ โดยครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทำ Out Line เนื้อหาของแต่ละรายวิชา ให้รวบยอดเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนตั้งแต่ ป.4 – .6 ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรการเรียนการสอนใน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ฟิสิกส์  เคมีและภาษาอังกฤษ)

          พ.ศ.2557(ค.ศ.2014)ได้จัดให้มีห้อง Gifted Students สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หลักสูตรตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

          และจัดห้องGifted Students   สำหรับห้องมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 ในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  โรงเรียนได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  ได้รับรางวัลการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เป็นแบบอย่าง ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 โรงเรียนได้ยกเลิกใบอนุญาตเปิด เนิร์สเซอรี่สันติวิทยา”  จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดเชียงรายและได้รับอนุญาตเปิดชั้นเตรียมอนุบาล  4  ห้องเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนลงนามปฏิบัติราชการแทนโดยนายนพรัตน์  อู่ทอง  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  .ศ. 2558

         พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) บาทหลวงพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์เป็นเจ้าอาวาสและผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เซอร์ยูเลียนา โจหิงค์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดยาเสพติด  จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

          พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016)โรงเรียนได้ยกระดับการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้โปรเจคเตอร์และ T.V. เป็นสื่อทุกห้องเรียน  จัดห้องเรียนดนตรีโดยใช้ครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากบริษัท Chillden  Music Group และยกระดับคุณภาพด้านภาษาของผู้เรียนห้องเรียน Intensive  Program โดยใช้ครูที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษและ มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   พัฒนาบุคลากรในทุกด้านเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ยั่งยืน

         พ.ศ.2560 (ค.ศ.2017) บาทหลวงพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์เป็นเจ้าอาวาสและผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เซอร์ยูเลียนา โจหิงค์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์   คำแดง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  มีการติดตามผล     การเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกด้านอย่างเป็นระบบ  พัฒนาครูผู้สอนในทุกด้านเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   ได้พัฒนาปรับภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อม  อาคารเรียน  ห้องปฏิบัติการทางการเรียนให้มี        ความพร้อม  และมีความปลอดภัย

          พ.ศ.2561 (ค.ศ.2018) มีการสถาปนาสังฆมณฑลเชียงรายและวัดแม่พระบังเกิดเปลี่ยนชื่อเป็นอาสนวิหารแม่พระบังเกิด คุณพ่อ   ยอแซฟ  วุฒิเลิศ แห่ล้อม  เป็นพระสังฆราช  บาทหลวงวินัย  เปลี่ยนบำรุงเป็นเจ้าอาวาส

 เซอร์ ยูเลียนา โจหิงค์  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์   คำแดง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ได้จัดการเรียนการสอนแบบ  Active learning   และเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยจัดโครงการหนึ่งชั้นเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมในทุกระดับชั้น  

          พ.ศ.2562 - พ.ศ.2563 (ค.ศ.2019 - ค.ศ.2020) บาทหลวงวินัย  เปลี่ยนบำรุง เป็นเจ้าอาวาสและผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  เซอร์เคลเลีย  ศรจันทร์ เป็นผู้จัดการ  เซอร์มารี-เอมเม โพธิทอง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

          พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) บาทหลวงวินัย  เปลี่ยนบำรุง เป็นเจ้าอาวาสและผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

 เซอร์เคลเลีย  ศรจันทร์ เป็นผู้จัดการ  เซอร์มารี อัสซุมตา กรพินธุ์  ดาวดี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

          โรงเรียนสันติวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนสายสามัญ บริหารงานและดำเนินการด้านการศึกษาภายใต้

 

จิตตารมณ์และนโยบายของกลุ่มโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลเชียงราย