วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
        วิสัยทัศน์โรงเรียนสันติวิทยา (Vision)
          โรงเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เด่นวิชาการ เน้นคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มีคุณภาพสู่สากล
 
พันธกิจโรงเรียนสันติวิทยา(Mission)
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เด่นวิชาการ และมีคุณภาพสู่สากล
           2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
             3. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล         
           4. สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
           5. ส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนปรัชญาโรงเรียนสันติวิทยา(Philosophy)  
          จริยธรรมงามเด่น  มุ่งเน้นการศึกษา  คงค่าความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี
 
          จริยธรรมงามเด่น      หมายถึง   การมีความประพฤติ ปฏิบัติ กิริยามารยาทอันดีงามต่อบุคคล
                                                ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
          มุ่งเน้นการศึกษา       หมายถึง  การมุ่งเน้นให้นักเรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
                                                ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี  อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข
          คงค่าความเป็นไทย   หมายถึง    อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติไว้
                                                มิให้สูญหาย เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลังได้ดูและศึกษาต่อไป

          ก้าวไกลเทคโนโลยี     หมายถึง   มีการเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต                                                                 
ห้องปฏิบัติการทางภาษากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย
                                                และเหมาะสม