พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจโรงเรียนสันติวิทยา(Mission)
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เด่นวิชาการ และมีคุณภาพสู่สากล
           2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
             3. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล         
           4. สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
           5. ส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
เป้าหมายโรงเรียนสันติวิทยา(Goals)
 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ(ม.1)
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(ม.1) 
 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม(ม.1) 
 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ม.1)  
 5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา(ม.1)  
 6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ(ม.1) 
 7. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน(ม.1)   
 8. ผู้เรียนผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด(ม.1)  
 9. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย(ม.1)  
 10. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย(ม.1)  
 11. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม(ม.1)  
 12. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม(ม.1)  
 13. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน(ม.2) 
 14. โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ(ม.2)  
 15. โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ            
  ทุกกลุ่มเป้าหมาย(ม.2)  
 1.  โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ(ม.2)  
 2. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ม.2) 
 3. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ(ม.2) 
 4. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ(ม.2)   
 5. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้(ม.3)  
 6. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้(ม.3)   
 7. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก(ม.3)   
 8. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน(ม.3)   
 9. ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้(ม.3)  
 
กลยุทธ์โรงเรียนสันติวิทยา (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1       คนเก่ง SV มีผลงานหลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 2       คนดี SV   มีสุขภาพจิตดี
กลยุทธ์ที่ 3       ครูดี ผู้บริหารเก่ง  มีระบบการบริหารและการจัดการเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 4       เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 5       ผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีอัตลักษณ์เลิศ เอกลักษณ์เด่น