ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : เซอร์ มารี อัสซุมตา กรพินธุ์ ดาวดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย เปลี่ยนบำรุง
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี
ชื่อ-นามสกุล : เซอร์ วัลลิกา ศรจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ปี