กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางลัดดา กองบุญ

นางจำปา เขื่อนเพชร

นางสาวนิศาชล อนันต์

น.ส.จิรารัตน์ พินิจ

นางสาวดาริน ทองประสงค์

นางอุลัยวรรณ์ มังคละ

นางบัวจันทร์ ขอสุข

นายภิรายุ โรจน์เจริญสุข