กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางชุติมา เวียงแก้ว

นายจีราวัตร์ คำแอ

นางสาวรัตติกาล สบบง

นายณัฐวุฒิ ชำนาญ